ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Παρουσιάζονται τα 5 πρώτα άρθρα του καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου Συνταξιούχων Γενικής Τράπεζας Ελλάδος. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το καταστατικό εδώ.

Αρθρο 1ο Σύσταση – Επωνυμία – Εδρα

Ιδρύεται, από τους συνταξιούχους της Γενικής Τράπεζας Ελλάδος, Σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

Αρθρο 2ο Σκοπός του Συλλόγου είναι:

 1. Η προστασία και η προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων και η αλληλοβοήθεια των μελών του.
 2. Η συνεχής συμπαράσταση στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) για την διασφάλιση των πόρων του, την έγκαιρη καταβολή των συντάξεων σύμφωνα με το καταστατικό του και τη βελτίωση των παροχών του.
 3. Η συμπαράσταση στα αναξιοπαθούντα και τα έχοντα ανάγκη βοήθειας μέλη του.
 4. Η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και η ψυχαγωγία των μελών του.

Αρθρο 3ο Μέσα για την επίτευξη του σκοπού

Οι ανωτέρω σκοποί θα επιτυγχάνονται:

 1. Με ενέργειες και παραστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου προς τη Διοίκηση της Τράπεζας, τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές και τη Διοίκηση του ΤΑΠΓΤΕ που θα αποσκοπούν στη βελτίωση των παροχών.
 2. Με την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και ενίσχυσης στο ΤΑΠΓΤΕ για να οργανωθεί και να λειτουργεί καλύτερα.
 3. Με την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας στα αναξιοπαθούντα μέλη του και τις οικογένειές τους.
 4. Με την απόλυτη και ειλικρινή συνεργασία και αλληλοβοήθεια με το Σύλλογο των εργαζομένων υπαλλήλων της Τράπεζας για να ικανοποιούνται γενικότερα συμφέροντα των μελών του Συλλόγου.
 5. Με την ίδρυση εντευκτηρίου και βιβλιοθήκης για τα μέλη του. Τη διοργάνωση και πραγματοποίηση εκδρομών, εορτών, χοροεσπερίδων, συνεστιάσεων κ.λ.π.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αρθρο 4ο Τακτικά και Επίτιμα μέλη – Είσοδος και αποχώρηση

 1. Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.
 2. Ως τακτικά μέλη του Συλλόγου εγγράφονται με αίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο όσοι γίνονται συνταξιούχοι του ΤΑΠΓΤΕ καθώς και οι δικαιοδόχοι θανόντων συναδέλφων (χήρες, ορφανά ή άλλα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας).
 3. Οι δικαιοδόχοι (έμμεσοι συνταξιούχοι) κάθε Οανόντος άμεσου συνταξιούχου, έχουν όλοι δικαίωμα μιας ψήφου. Επίσης έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται, με τους περιορισμούς του παρόντος Καταστατικού, οι οποίοι ισχύουν για όλους τους άμεσους συνταξιούχους.
 4. Η αποχώρηση από το Σύλλογο γίνεται με έγγραφη δήλωση στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της λογιστικής χρονιάς και την καταβολή των συνδρομών μέχρι το τέλος της χρονιάς.
 5. Τα δικαιώματα των δικαιοδόχων ασκούνται κατά προτεραιότητα από τον άλλο σύζυγο και αν δεν υπάρχει από το μεγαλύτερο σε ηλικία δικαιοδύχο. Στην περίπτωση ανήλικων ορφανών από τον άλλο γονέα και αν δεν υπάρχει από τον Επίτροπο ή τον κηδεμόνα τους που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο.
 6. Ως επίτιμα μέλη του Συλλόγου εκλέγονται, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που προσέφεραν διακεκριμένες υπηρεσίες στο Σύλλογο και εργάστηκαν επωφελώς για τους σκοπούς του.
 7. Τα επίτιμα μέλη που δεν είναι και τακτικά μέλη του Συλλόγου δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται δικαιούνται όμως να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Οσα επίτιμα μέλη είναι και τακτικά διατηρούν όλα τους τα δικαιώματα που προβλέπονται από το Καταστατικό.
 8. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλουν συνδρομή.

Αρθρο 5ο Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

 1. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη.
 2. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται στα Διοικητικά όργανα του Συλλόγου (ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οι εκπρόσωποι για την Ομοσπονδία Τραπεζικών Συνταξιούχων και οι εκπρόσωποι για το Εργατικό Κέντρο Αθηνών).
 3. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλα τα τακτικά μελί] που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και όσα διαμένουν εκτός του Ν. Αττικής, εφόσον δεν παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, ασκούν το δικαίωμά τους αποστέλλοντας τα ψηφοδέλτια τους ταχυδρομικώς όπως καθορίζει η διαδικασία στο άρθρο 24 του Καταστατικού.
 4. Τα τακτικά μέλη ασκούν τα δικαιώματα των προηγούμενων παραγράφων αν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο, δηλαδή καταβολή συνδρομών ή άλλες τυχόν οφειλές.
 5. Η εξόφληση συνδρομών ή άλλων τυχόν οφειλών γίνεται και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία.
 6. Τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν το Καταστατικό, να βοηθούν και να συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους στην εκπλήρωση των στόχων του Συλλόγου και να μην παρεμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
 7. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν εγκαίρως τη μηνιαία συνδρομή τους στο Σύλλογο, όπως ορίζει το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού.

Αρθρο 6ο Πειθαρχικές κυρώσεις – Αποβολή μελών

 1. Το μέλος, που παραβαίνει το Καταστατικό ή αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρεμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενυαον Συνελεύσεων, ή του οποίου η διαγωγή είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συλλόγου, είναι υπόλογο και υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις.
 2. Οι πειθαρχικές κυρώσεις είναι οι ακόλουθες :
  • α) Σύσταση ή παρατήρηση ή επίπληξη για ένα απλό πειθαρχικό παράπτωμα. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι ανέκκλητες.
  • β) Προσωρινή ή οριστική αποβολή αν συντρέχει σπουδαίος λόγος και αποφασίσει για αυτό η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σ’ αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει σε αρμόδιο Δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημέρα που θα του γνωστοποιηθεί η απόφαση για την οριστική διαγραφή του.
 3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το μέλος που διώκεται πειθαρχικά καλείται σε απολογία από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ορισμένη προθεσμία. Αν δεν υποβληθεί απολογία η απόφαση παίρνεται χωρίς αυτή.
 4. Τα μέλη που παραιτούνται ή διαγράφονται δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου και στις συνδρομές ή τυχόν εισφορές που έχουν καταβάλει.